equIPシリーズ 標準IPカメラ

HBL2GR1V

2MP WDR MFZ バレット型 IPカメラ

H4L2GR1V

2MP WDR MFZ ドーム型 IPカメラ

HDZ302D

2MP WDR PTZ 30倍ズーム IPカメラ (屋内)

HDZ302DE

2MP WDR PTZ 30倍ズーム IPカメラ (屋外)

HDZ302DIN

2MP WDR PTZ 30倍ズーム IPカメラ (屋内 天井埋め込み)

H4W4GR1V

4MP WDR MFZ ドーム型 IPカメラ